REGULAMIN

serwisu internetowego www.smwogrodzenia.pl

obowiązuje od 02.08.2021

(integralną częścią „Regulaminu” jest „Polityka Prywatności” serwisu internetowego www.smwogrodzenia.pl)

Serwis internetowy SMW Ogrodzenia prowadzący działalność pod adresem internetowym www.smwogrodzenia.pl prowadzony jest przez: SMW Ogrodzenia Sp. z o.o., ul. Kęcka 45, 32-651 Bielany, NIP: 549 246 37 53, Regon: 389582779.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umowne sprzedaży Klientom przez SMW Ogrodzenia Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego SMW Ogrodzenia prowadzącego działalność pod adresem internetowym www.smwogrodzenia.pl, towarów i usług  znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.smwogrodzenia.pl.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia w www.smwogrodzenia.pl. Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.smwogrodzenia.pl.

§1

Wstęp

 1. Pojęcia używane w Regulaminie:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, która posiada zdolność do czynności prawnych, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu,
  2. Sprzedawca, Administrator – SMW Ogrodzenia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kęckiej 45 w Bielanach 32-651, NIP: 549 246 37 53, Regon: 389582779. Z tym podmiotem klient zawiera umowę sprzedaży produktów i usług,
  3. Sklep, Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem smwogrodzenia.pl prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia, przeglądać produkty, sprawdzać status Zamówienia i korespondować ze Sprzedawcą,
  4. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub rzecz ruchoma wraz z usługą będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą,
  5. Usługa – montaż lub/i dostawa przedmiotu umowy sprzedaży lub/i wykonywanie pomiarów do zrealizowania umowy sprzedaży,
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SMW Ogrodzenia Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sprzedawcy,
  7. Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Sklepu smwogrodzenia.pl, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu Sprzedawcy;
  8. Konto klienta – jest to funkcja Sklepu internetowego, która aktywuje się po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego i zalogowaniu do Panelu klienta. Ułatwia ona zawieranie ze Sprzedawcą Umów sprzedaży, umożliwia tworzenia listy życzeń, śledzenie etapów realizacji zamówień, dodanie adresów dostawy czy danych do faktury,
  9. Panel klienta – wydzielona przestrzeń Sklepu internetowego Sprzedawcy, dostępna po zalogowaniu do Konta klienta, gdzie Klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi, udzielonymi zgodami, adresami oraz sprawdzać etapy realizacji Zamówienia,
  10. Formularz rejestracyjny – przestrzeń w Sklepie internetowym, umożliwiająca rejestracje Konta klienta poprzez podanie wymaganych danych osobowych,
  11. Gość – Klient korzystający ze Sklepu bez logowania do Konta klienta,
  12. Zarejestrowany użytkownik – Klient, który korzysta ze Sklepu internetowego Sprzedawcy po wcześniejszym zarejestrowaniu Konta klienta i zalogowaniu do Panelu klienta,
  13. Konsument – klient będący wyłącznie osobą fizyczną dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
  14. Przedsiębiorca – klient, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego,
  15. Użytkownik – każdy odwiedzający Sklep internetowy Sprzedawcy,
  16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.),
  17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.),
  18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.),
  19. Regulamin – niniejszy zbiór praw, obowiązków i zasad świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego smwogrodzenia.pl,
  20. Tickbox – funkcja Sklepu internetowego przedstawiona w postaci pola, które po kliknięciu zostaje zaznaczone i umożliwia Klientowi złożenie określonego, opisanego bezpośrednio przy polu, oświadczenia woli,
  21. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
  22. Umowy o świadczenie usług elektronicznych – umowa na czas nieokreślony, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, w momencie zarejestrowania przez Użytkownika Konta klienta,
  23. Kod promocyjny – ciąg znaków uprawniający do uzyskania stosownej obniżki ceny, wydawany przez Sprzedawcą w ramach akcji promocyjnych,
  24. Formularz kontaktowy – funkcja w Sklepie internetowym, umożliwiająca korespondencję z odpowiednim działem Sprzedawcy.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem smwogrodzenia.pl i ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.03.2021 włącznie z tym dniem.
 2. Serwis internetowy, działający pod adresem smwogrodzenia.pl, prowadzony jest przez SMW Ogrodzenia Sp. z o.o., ul. Kęcka 45, 32-651 Bielany, NIP: 549 246 37 53, REGON: 389582779.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta klienta w ramach Sklepu internetowego,
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego,
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego,
  5. zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 4. Przeglądanie produktów wyświetlanych w Sklepie nie wymaga założenia Konta klienta ani logowania do Panelu klienta jest dostępne dla wszystkich korzystających z serwisu internetowego smwogrodzenia.pl.
 5. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujące sposoby:
  1. poprzez Formularz kontaktowy dostępny w Sklepie internetowym,
  2. telefonicznie pod ogólnodostępnym numerem,
  3. mailowo na udostępnione na stronie Sklepu adresy e-mail,
  4. osobiście w siedzibie Sprzedawcy w dni robocze od godz. 08:00 do 16:00,
  5. drogą pocztową na adres Sprzedawcy.
 6. Spełniając obowiązek o jakim mowa w art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca wskazuje, iż do ryzyk związanych z korzystaniem z usług elektronicznych, należy zaliczyć przede wszystkim wirusy i robaki komputerowe, programy szpiegujące, trojany, oprogramowanie szyfrujące typu ransomware, oraz bezprawne działania osób trzecich wymierzone w sklep smwogrodzenia.pl, polegające np. na włamaniach do systemu lub atakach na witrynę Sklepu. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne i przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa działania mające na celu zminimalizowanie szansy wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych ryzyk, przy korzystaniu przez Użytkowników z serwisu www.smwogrodzenia.pl,
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania serwisu smwogrodzenia.pl ani jakiejkolwiek jego części do wykonywania jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, jak też do dostarczania jakichkolwiek treści o takim charakterze.

 

§ 3

Zasady korzystania z serwisu internetowego www.smwogrodzenia.pl

 1. Zawierać ze sprzedawcą umowy sprzedaży mogą użytkownicy:
  1. będącymi osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. będący osobami prawnymi,
  3. będący jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, lecz posiadającymi zdolność prawną,
  4. będący osobami fizycznymi posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jednakże wyłącznie w zakresie w jakim osoby te mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Dokonanie zakupu produktów nie wymaga rejestracji w Sklepie, a sama rejestracja jest dobrowolna.
 3. Założenie Konta klienta w Sklepie internetowym wymaga od Użytkownika następujących czynności:
  1. uzupełnienia wymaganych danych w Formularzu rejestracyjnym (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail),
  2. zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego Tickboxa,
  3. złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia i założenia Konta klienta, poprzez kliknięcie odpowiedniego Tickboxa,
  4. kliknięcie przycisku „Załóż konto” lub innego, o tym samym znaczeniu.
 4. W przypadku niepodania któregokolwiek z danych o których mowa w ust. 3 pkt a. tego paragrafu lub niezaznaczenia któregokolwiek z Tickboxów, o których mowa w ust. 3 pkt b. i c. tego paragrafu, rejestracja konta nie będzie możliwa.
 5. Przed kliknięciem przycisku „Załóż konto”, poprzez kliknięcie odpowiedniego Tickboxa, Użytkownik może, lecz nie musi wyrazić chęć otrzymywania wiadomości e-mail z kodami rabatowymi i informacjami o aktualnych promocjach jak również o pozostałej ofercie handlowej Sprzedawcy.
 6. Po zarejestrowaniu Konta klienta, Zarejestrowany użytkownik może każdorazowo zmienić dane, o których mowa w ust. 3 pkt a. tego paragrafu, poprzez kliknięcie przycisku „Zmiana danych osobowych” dostępnego po kliknięciu przycisku „Moje konto”, lub w inny sposób dostępny w sklepie smwogrodzenia.pl.
 7. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.
 8. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Zdjęcia produktów, rendery, materiały graficzne, rysunki techniczne oraz próbniki kolorystyczne mają charakter poglądowy i rzeczywisty produkt może się różnić od materiałów przedstawionych w Sklepie internetowym. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z ekspozycją i fizycznym próbnikiem kolorystycznym dostępnymi w siedzibie Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca wskazuje, że kolorystyka i w tym wypadku jest poglądowa i kolor rzeczywistego produktu może różnić się od kolorystyki próbników. Każdy ekran, na którym wyświetlana jest witryna sklepu smwogrodzenia.pl może w inny sposób oddawać kolorystykę, operować w innej przestrzeni barwnej, dlatego mogą wystąpić znaczące różnice w kolorach między produktami pokazanymi w Sklepie internetowym, a dostarczonymi do Klienta, co nie jest wadą i nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 10. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, realizacji zamówienia oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu internetowego smwogrodzenia.pl usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
 12. Rejestracja konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Zarejestrowanym użytkownikiem, a Sprzedawcą, Umowy o świadczenie usług elektronicznych na czas nieokreślony. Zarejestrowany użytkownik może ją wypowiedzieć w każdym momencie, bez okresu wypowiedzenia i podania przyczyny, także poprzez kliknięcie przycisku „Usuń konto”, dostępnego po zalogowaniu do Panelu klienta lub w inny sposób dostępny w sklepie smwogrodzenia.pl. Sprzedawca zarządza Kontem klienta, w tym wypowiada Umowę o świadczenie usług elektronicznych, w sposób określony w ustawie z dnia 18 lipca 2000 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług elektronicznych nie wpływa jednak na treść i moc wiążącą już zawartych pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą Umów sprzedaży. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług elektronicznych skutkuje usunięciem Konta klienta i wszystkich zapisanych danych. Niedopuszczalne jest rozpowszechnianie przez klienta treści zabronionych przez przepisy prawa.

§ 4

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci internet, używanie właściwej i technologicznie zgodnej przeglądarki internetowej, zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową smwogrodzenia.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Sklep umożliwia nabywanie produktów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem przerw spowodowanych przyczynami technicznymi.
 4. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 5. Produkty dostępne w Sklepie są wykonywane pod indywidualne zamówienie Klienta według wybranych przez Klienta konfiguracji i nie są dostępne w standardowych formach na stanach magazynowych.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych osobowych oraz w specyfikacji w zakresie wyboru produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie internetowym. Aby sfinalizować Zamówienie, Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.:
  1. imię i nazwisko / nazwa firmy,
  2. adres dostawy,
  3. e-mail,
  4. telefon kontaktowy,
  5. NIP i dane firmy– w przypadku zakupu na fakturę VAT.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów,
  3. informacji o dalszym postępowaniu, w calu ustalanie sposobu płatności, terminu realizacji oraz dostawy.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji, złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SMW Ogrodzenia Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca każdorazowo kontaktuje się z Klientem, w celu ustalenia szczegółów zamówienia. Przy czym ustalenie szczegółów zamówienia z Klientem obejmuje zwłaszcza termin realizacji zamówienia, ostateczną cenę zamówienia w razie gdy Klient dodatkowo zamówi usługę montażu lub/i dostawę przedmiotu umowy sprzedaży lub/i wykonywanie pomiarów do zrealizowania umowy sprzedaży.
 11. Po odbytym kontakcie telefonicznym Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w momencie składania zamówienia zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informację o dalszym sposobie realizacji Zamówienia.
 12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zatytułowanej „Potwierdzenie zamówienia. Na wypadek nie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie zamówienia”, Klient zobowiązany jest niezwłocznie najdalej w terminie 3 dni skutecznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. W ramach realizacji umowy Sprzedawca jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 15. Klient może przed złożeniem zamówienia użyć Kodu promocyjnego lub innego o tej samej funkcji, o ile takowy posiada, i skorzystać z przysługującej zgodnie z nim zniżki.
 16. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako przedsiębiorca będący podatnikiem VAT co najmniej jednego z towarów w poz. 58 załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) wówczas transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty w formie przelewu, w którym wskazuje:
  1. kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności,
  2. kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto,
  3. numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  4. numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.
 17. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej produktów przechodzi na konsumenta z chwilą jej wydania konsumentowi.
 18. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej produktów przechodzi na przedsiębiorcę z chwilą jej wydania przez sprzedawcę przewoźnikowi.
 19. W wyjątkowych wypadkach, powodujących wydłużenie realizacji Umowy sprzedaży, np. przy opóźnieniu dostawy surowców, awarii urządzeń mechanicznych wykorzystywanych do wytwarzania zamówionych produktów, awarii zasilania, oraz wszelkich czynników, których Sprzedawca nie mógł przewidzieć, Sprzedawca zastrzega sobie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, możliwość wydania produktu lub przesyłki Klientowi w terminie 30 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji co nie uprawnia Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży. W razie opóźnienia Sprzedawcy w wykonaniu Umowy sprzedaży i w tym terminie Klient może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania produktu, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy odstąpić.
 20. Po wejściu zamówienia w fazę „przekazano do realizacji”, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta wysyłając wiadomość e-mail oraz aktualizując status zamówienia w Panelu klienta, Klient nie ma możliwości zmiany parametrów Zamówienia.
 21. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości związanych z treścią zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Klienta drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w momencie składania zamówienia . W przypadku anulowania zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą e-mail, a także zostaną mu zwrócone pieniądze, które wpłacił przy składaniu zamówienia.

 

§ 5

Ceny i warunki dostaw

 1. Ceny produktów w Sklepie:
  1. podawane są w polskich złotych (PLN),
  2. zawierają odpowiedni podatek VAT (są cenami brutto),
  3. nie zawierają kosztów dostawy do Klienta,
  4. nie zawierają kosztów żadnych dodatkowych usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 2. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że w skutek indywidualnych ustaleń, Strony postanowią inaczej.
 3. Ceną ostateczną, wiążącą Sprzedawcę i Klienta jest cena zamówionych produktów podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta oraz cena ustalona indywidulanie z Klientem przy zamówieniu usługi montażu lub/i dostawy przedmiotu umowy sprzedaży lub/i wykonywanie pomiarów do zrealizowania umowy sprzedaży z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.
 4. Rodzaje i ceny dostaw:
  1. transport własny Sklepu: ceny ustalane indywidualnie z Klientem w zależności od wielkości zamówienia,
  2. spedycja: ceny ustalane indywidualnie z Klientem w zależności od wielkości zamówienia,
  3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy pod adresem ul. Kęcka 45, 32-651 Bielany: bezpłatny, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 5. Cena montażu oraz cena pomiarów do zrealizowania umowy sprzedaży każdorazowo ustalana jest indywidualnie z Klientem.
 6. Klient może dokonać płatności w następujących formach:
  1. przelew na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy,
  2. gotówką w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Informacja na temat całkowitej i ostatecznej wartości zamówienia (wraz z kosztami ewentualnej przesyłki i usług Sprzedawcy) wyliczana jest indywidulanie po złożeniu Zamówienia oraz ustaleniu sposobu dostawy i wyborze, bądź rezygnacji z usług Sprzedawcy.
 8. Dostawa towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firm spedycyjnych, kurierów lub własnym transportem Sprzedawcy.
 10. Przed odebraniem przesyłki Klient ma prawo dokładnie sprawdzić jej stan, zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 53 poz. 272), a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń przesyłki lub produktów do niej zapakowanych może niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika i zażądać od niego sporządzenia na miejscu odpowiedniego protokołu szkodowego w formie pisemnej, dokumentującego naruszenia i podpisanego przez przewoźnika. Klient ma prawo do bezpłatnego egzemplarza protokołu. Sprawdzenie przesyłki może podlegać dodatkowej opłacie według cennika przewoźnika. Niewykonanie przez konsumenta powyższego uprawnienia nie wpływa na procedurę reklamacyjną. Niewykonanie przez przedsiębiorcę powyższego uprawnienia skutkuje oddaleniem reklamacji – procedura to jest obowiązkowa w przypadku przedsiębiorców.
 11. Sprzedawca może każdorazowo dokumentować stan pakowanych do przesyłki produktów jak i samej przesyłki.
 12. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalany jest indywidualnie i jest zależny od wielkości złożonego Zamówienia oraz wybranych, indywidualnych cech produktów, a liczony od dnia wejścia zamówienia w fazę „przekazano do realizacji”.
 13. Przy złożeniu Zamówienia na produkty wytwarzane indywidualnie według specyfikacji i konfiguracji Klienta, Sprzedawca pobiera zadatek w wysokości 40% wartości Zamówienia.
 14. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji Zamówienia oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.

§ 6

Promocje

 1. Sprzedawca, w wybranym przez siebie zakresie i czasie, może przeprowadzać wszelkiego rodzaju promocje.
 2. Promocje organizowane przez Sprzedawcę będą zawierać swój własny regulamin, chyba że polegać będą ona wyłącznie na obniżeniu, na określony czas, ceny konkretnych produktów lub usług. W przypadku gdy dana promocja będzie posiadała regulamin, link do niego będzie wyświetlany w sklepie smwogrodzenia.pl.
 3. Sprzedawca może dowolnie i bez podawania przyczyny odwoływać i zmieniać akcje promocyjne niemające regulaminu jak i te z regulaminem. Odwołanie promocji lub jej zmiana nie ma jednak wpływu na produkty lub usługi, na które Klient złożył już zamówienie.

§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres kontakt@smwogrodzenia.pl, w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży i wysyłając je na adres SMW Ogrodzenia Sp. z o.o. ul. Kęcka 45, 32-651 Bielany.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zakupiony produkt należy zwrócić na poniższy adres: SMW Ogrodzenia Sp. z o.o. ul. Kęcka 45, 32-651 Bielany.
 3. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, takie jak koszt dostawy produktu do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.
 8. W przypadku wyboru opcji płatności i zakupu w wybranym sklepie stacjonarnym lub siedzibie Sprzedawcy, sprzedaż jest dokonywana w wybranym sklepie stacjonarnym i konsument nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony produkt. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inaczej.
 10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży usługi:
  1. w której przedmiotem umowy sprzedaży jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem umowy sprzedaży są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8

Polityka zwrotów i reklamacji

 1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
  2. regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego,
  3. gwarancję producenta, jeśli takowo została dołączona do zamówionego produktu.
 2. Celem złożenia reklamacji Konsument zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres reklamacje@smwogrodzenia.pl, lub telefonicznie pod numerem 880 220 818, a następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.
 3. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli produkt lub usługa kupiona przez Konsumenta ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. została konsumentowi wydana w stanie niekompletnym,
  4. rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż dwa lata od jej wydania konsumentowi.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Konsument, który składa reklamację z tytułu rękojmi powinien:
  1. podać dane umożliwiające jego identyfikacje,
  2. powiadomić o tym sprzedawcę mailem na adres reklamacje@smwogrodzenia.pl, opisać stwierdzoną wadę oraz wskazać z którego z przysługujących mu uprawnień chce on skorzystać,
  3. umożliwić sprzedawcy zbadanie rzeczy. Sprzedawca sam odbiera, celem zbadania, reklamowany towar od konsumenta, chyba że strony ustalą inny sposób odbioru, nienaruszający jednak uprawnień konsumenta, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  4. sprzedawca rozpatruje tak złożoną reklamację i powiadamia konsumenta o wyniku jej rozpatrzenia i dalszym trybie postępowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, jeśli takowa została dołączona do zamówionego produktu.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją.
 13. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

 

§ 9

Wymiana produktu

Wymiana produktu nie jest możliwa.

§ 10

Gwarancja jakości

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na jakiekolwiek sprzedawane przez siebie produkty i usługi. Produkty sprzedawane przez sprzedawcę mogą być jednak objęte gwarancją jakości udzieloną przez inny podmiot (gwaranta), w szczególności producenta surowców używanych do wytwarzania produktu.
 2. W przypadku gdy dany produkt objęty będzie gwarancją jakiegokolwiek podmiotu innego niż Sprzedawca, Sprzedawca wraz z zamówionym produktem lub usługą prześle klientowi dokument gwarancyjny, co do jakości rzeczy sprzedanej.
 3. Jeżeli na dany produkt lub usługę inny podmiot udzielił gwarancji jakości, zakres i uprawnienia dla klienta wynikające z gwarancji jakości określone zostaną w wydanym mu dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Jeżeli na określony produkt lub usługę udzielona została gwarancja jakości i klient zamierza wykonywać swoje uprawnienia wskazane w dokumencie gwarancyjnym lub przepisach powszechnie obowiązującego prawa, może przesłać reklamację z tytułu gwarancji bezpośrednio do sprzedawcy, ze wskazaniem, iż wykonuje on uprawnienia z tytułu gwarancji. Sprzedawca w tym przypadku przekaże reklamację do gwaranta. Sprzedawca jest w tym wypadku wyłącznie pośrednikiem pomiędzy klientem, a gwarantem.

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest SMW Ogrodzenia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kęckiej 45 w Bielanach 32-651 – Sprzedawca.
 2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i związanie Regulaminem jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana. Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, szczególnie tych o których mowa w § 3 ust. 3 pkt a. oraz § 4 ust. 7 Regulaminu, zgodnie z zasadami Regulaminu oznacza niemożliwość korzystania z niektórych usług Sprzedawcy, w tym składania Zamówień.
 3. Zbierane są dwa rodzaje danych: podanych przez Użytkownika, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt a. oraz § 4 ust. 7 Regulaminu oraz zebranych przez Sprzedawcę automatycznie, o których mowa w § 11 Regulaminu. Przeglądanie sklepu smwogrodzenia.pl możliwe jest bez podawania przez Użytkownika danych, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt a. oraz § 4 ust. 7 Regulaminu.
 4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 5. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie, o których mowa w § 11 Regulaminu, czyli takie które nie zostały przez Użytkownika podane w procesie rejestracji Konta klienta, składania Zamówień i realizacji Umowy sprzedaży oraz inne dane w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
 6. Zbierane dane, o których mowa w regulaminie (w szczególności w § 3 ust. 3 pkt a. oraz § 4 ust. 7 i § 11 Regulaminu) są wykorzystywane w celu:
  1. zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę oraz Umów sprzedaży,
  2. rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu należności w przypadkach wskazanych w Regulaminie,
  3. informowania Użytkowników, którzy wyrazili odpowiednie zgody, o ofercie handlowej Sprzedawcy,
  4. udoskonalania usług Sprzedawcy,
  5. pomiaru ruchu generowanego przez Użytkowników w Sklepie internetowym,
  6. personalizacji ustawień serwisu smwogrodzenia.pl, dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.
 7. Informacje o danych udzielane są organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail rodo@smwogrodzenia.pl.
 10. Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowi zakładka Polityka prywatności.

§ 11

Pliki Cookies – dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania przez Użytkowników z serwisu smwogrodzenia.pl dodatkowo, automatycznie zbierane są takie dane Użytkowników jak: adres IP, dane przeglądarki internetowej, dane ekranu, rozdzielczości.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zbierane są za pomocą tzw. plików cookies, które są plikami wysyłanymi do urządzenia używanego podczas przeglądania serwisu smwogrodzenia.pl.
 3. Sprzedawca korzysta z następujących rodzajów plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 4. Pliki cookies nie są szkodliwe dla urządzeń Użytkowników i nie umożliwiają indywidualnej ich identyfikacji. Pliki cookies używane przez Sprzedawcę nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu należącym do Użytkownika.
 5. Użytkownik nie wyrażający zgody na zapisywanie plików cookies może w każdej chwili wyłączyć możliwość ich zapisywania na swoim urządzeniu, w opcjach swojej przeglądarki internetowej, co może jednak przełożyć się na utrudnienie w korzystaniu z serwisu smwogrodzenia.pl i spadek jakości usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.
 6. Kliknięcie przycisku „OK” lub „Zgoda” na wyświetlanym w serwisie smwogrodzenia.pl monicie o wykorzystywaniu przez Sprzedawcę plików cookies oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika.

§ 13

Bezpieczeństwo danych klientów

 1. Sprzedawca korzysta z danych i zapewnia im bezpieczeństwo zgodnie z RODO i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych klientów poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych jak i technicznych, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego pozyskania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych klientów przez podmioty trzecie do tego nieuprawnione; podejmuje również działania mające na celu zapobieżenie przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych Klientów.
 2. Sprzedawca nie przechowuje danych Klientów dłużej niż jest to konieczne, ze względu na cele wskazane wyraźnie w Regulaminie i w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych Zarejestrowanego użytkownika po zakończeniu korzystania z usługi elektronicznej. Po zakończeniu korzystania przez Zarejestrowanego użytkownika z usługi elektronicznej, Sprzedawca może przetwarzać tylko te spośród danych, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia umowy sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług elektronicznych przez Sprzedawcę, za zgodą Klienta,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi elektronicznej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

§ 15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, z wyłączeniem trybu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w Ustawie O Pozasądowym Rozwiązywaniu Sporów Konsumenckich z dnia 23.09.2016r. (Dz. U. 2016  18, 23), co do którego Sprzedawca odmawia jego stosowania. W szczególności konsument może:
  1. zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów – szczegółowe zasady świadczenia pomocy przez te podmioty są dostępne w siedzibach tych podmiotów i na ich stronach internetowych,
  2. zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. do:
   • Federacji Konsumentów, która udziela porad pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707,
   • Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, które udziela porad pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
   • zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
   • zwrócić się z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 2. Szczegółowe porady konsument może również znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działającego pod adresem uokik.gov.pl.

§ 16

Prawa autorskie

 1. Właścicielem serwisu smwogrodzenia.pl jest SMW Ogrodzenia Sp. z o.o. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, informacje dostępne w portalu, wysyłane w newsletterze – w tym prawa do artykułów, informacji, opisów, zdjęć, grafik, rysunków technicznych, renderów produktowych i baz danych, przysługują Sprzedawcy – spółce SMW Ogrodzenia Sp. z o.o.
 2. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie opisanych wyżej materiałów bez pisemnej zgody spółki SMW Ogrodzenia Sp. z o.o.
 3. SMW Ogrodzenia Sp. z o.o. zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, a także podejmowania kroków związanych ze ściganiem karnym przestępstw związanych z bezprawnym przywłaszczaniem jej praw.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Treść regulaminu wyświetlana będzie w dedykowanej zakładce Serwisu internetowego pod adresem smwogrodzenia.pl/regulamin. Każdorazowo regulamin zawierać będzie datę od jakiej obowiązuje w danym brzmieniu.
 2. Celem zadawania pytań związanych z funkcjonowaniem Sprzedawcy, produktów i usług, klient może użyć środków wskazanych w § 2 ust. 5 Regulaminu. Na żądanie Klienta Sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień Umów sprzedaży.
 3. Sprzedawca może w każdej chwili zmienić wszelkie postanowienia Regulaminu, wskazując jednocześnie, na stronie internetowej Sprzedawcy, termin wejścia w życie danej zmiany. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Wszystkim Zarejestrowanym użytkownikom Sprzedawca będzie przesyłał treść nowego Regulaminu na 7 dni przed jego planowanym wejściem w życie. Klient, który nie wyrazi zgody na związanie treścią nowego Regulaminu będzie mógł wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług elektronicznych, zgodnie z Regulaminem.
 4. Wszelkie spory między Klientem, a Sprzedawcą rozpatrywać będą sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy, a właściwe jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.